Adatvédelmi Tájékoztató

ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ

  1. Az adatkezelési tájékoztató célja

Az Adatkezelő jelen dokumentum útján tájékoztatja az Érintetteket az egyes személyes adataik kezeléséhez kapcsolódó rendelkezésekről, a birtokába került személyes adatok védelme érdekében megtett intézkedéseiről, az Adatkezelő és az Érintettek jogairól és kötelezettségeiről, továbbá az Érintettek jogorvoslati lehetőségeiről.

Jelen adatvédelmi tájékoztató célja az, hogy az Érintettek megfelelő információkat és teljes körű tájékoztatást kapjanak a Személyes adatok kezelésének körülményeiről.

  1. Fogalmak:

A jelen tájékoztatóban található fogalmakat az alábbiak szerint kell értelmezni:

2.1. Adatkezelő: A ProfessionWeb Kft. (Székhely: 1111 Budapest, Lágymányosi utca 12. fszt. 2., Adószáma: 25992395-2-42, Cégjegyzékszám: 01-09-300460)

2.2. Partner: Az Adatkezelő szerződéses partnere, aki nem minősül természetes személynek. A Partner és az Adatkezelő annak érdekében kötnek egymással szerződést, hogy az Adatkezelő a Partner elérhetőségi adatait hirdetés keretében közzé tegye saját honlapján, amelyért a Partner szolgáltatási díjat fizet az Adatkezelőnek.

2.3. Érintett: a Partner törvényes képviselője, vagy a Partner részéről az Adatkezelővel fennálló szerződéses viszonyban kapcsolattartásra kijelölt természetes személy

2.4. Személyes adat: az az adat, amely az Érintettre vonatkozik, vagy amely az Érintettel kapcsolatba hozható, valamint az adatból levonható az Érintettre vonatkozó következtetés és amelyet az Adatkezelő jelen tájékoztató alapján az Érintettről kezel.

  1. Az Adatkezelő adatai és elérhetőségei:

Cégnév: ProfessionWeb Korlátolt Felelősségű Társaság

Székhely: 1111 Budapest, Lágymányosi utca 12. fszt. 2.

Nyilvántartó hatóság: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága

Cégjegyzékszám: 01-09-300460

Adószám: 25992395-2-42

KSH statisztikai számjel: 25992395-6209-113-01.

Bankszámlaszám: 11710088-21453960-00000000

Képviseli: Mede-Kiss Krisztina Erzsébet ügyvezető

E-mail cím: info@szakmaiadattar.hu

  1. Az Adatkezelő által kezelt Személyes adatok

Az Adatkezelő az Érintett nevét, telefonszámát és e-mail címét kezeli.

  1. Az adatkezelés célja és jogalapja, az adatkezelés időtartama:

5.1. Az Érintett a Partner törvényes képviselőjének, vagy a Partner által kapcsolattartásra kijelölt személynek minősül.

5.2. Az Adatkezelő és a Partner között fennálló szolgáltatási szerződés lényege, hogy az Adatkezelő – reklám keretében – saját honlapján megjeleníti a Partner cégadatait és elérhetőségi adatait, amiért a Partner meghatározott szolgáltatási díjat fizet.

5.3. A Partner és az Adatkezelő közötti szerződés megkötése során az Érintett Személyes adata kerülhet az Adatkezelő részére átadásra, egyrészről abból a célból, hogy a szerződés teljesítése során a Partner képviseletében eljáró személy eljárási jogosultsága ellenőrizhető legyen, valamint a szerződés teljesítése során felmerül kérdésekben a felek egymással kapcsolatot tartsanak.

5.4. Az 5.3. pontban rögzítettek mellett másrészről a Partner és az Adatkezelő közötti szerződés lényege, hogy az Adatkezelő a Partner elérhetőségi adatait a honlapján nyilvánosan megjeleníti. Amennyiben a Partner részéről olyan elérhetőségi adatok kerülnek átadásra, amelyek az Érintett személyes adatának minősülnek, az adatkezelés célja az, hogy az Érintett elérhetőségi adatai a Partner reklámjában megjelenjenek, így a Partner szolgáltatásai iránt potenciálisan érdeklődő ügyfelek az Érintett elérhetőségein felvegyék a kapcsolatot a Partnerrel.

5.5. Mind az 5.3., mind az 5.4. pont szerinti adatkezelés jogalapja az, hogy az adatkezelés az Adatkezelő jogos érdekeinek érvényesítéséhez szükséges.

5.6. Mind az 5.3., mind az 5.4. pont szerinti adatkezelés – az adatkezelés céljával összhangban – addig tart, amíg az Adatkezelő és a Partner közötti szerződéses jogviszony fennáll. A szerződés megszűnését követően az Adatkezelő a személyes adatokat nyilvántartásaiból haladéktalanul törli.

5.7. Adatkezelő a lehetséges Partnereket a megkötendő szolgáltatási szerződés adatainak és tartalmának egyeztetése érdekében telefonon megkeresi. Adatkezelő a telefonbeszélgetést a szerződéskötés körülményeinek bizonyítása érdekében rögzíti. Adatkezelő a rögzítés tényét a telefonbeszélgetés kezdetén közli az Érintettel.

5.8. Az 5.7. szerinti adatkezelés jogalapja az, hogy az adatkezelés az Adatkezelő jogos érdekeinek érvényesítéséhez szükséges.

5.9. Adatkezelő a rögzített telefonbeszélgetést a Partnerrel létrejövő szerződéses jogviszony fennállásáig megőrzi. Amennyiben Adatkezelő és Partner között szerződéses jogviszony nem jön létre, Adatkezelő a rögzített telefonbeszélgetést haladéktalanul törli.

  1. Az Érintett jogai az adatkezeléssel kapcsolatban:

6.1. Törléshez való jog:

Az Érintett az alábbi indokok valamelyikének fennállása esetén jogosult arra, hogy e-mailben, vagy írásban előterjesztett kérésére a Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül törölje a rá vonatkozó személyes adatokat:

– személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat gyűjtötték vagy más módon kezelték;

– az Érintett visszavonja az adatkezelés alapját képező hozzájárulását, és az adatkezelésnek nincs más jogalapja;

– az Érintett tiltakozik az adatkezelés ellen, és nincs elsőbbséget élvező jogszerű ok az adatkezelésre;

– a személyes adatokat jogellenesen kezelték;

– a személyes adatokat az Adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jogban előírt jogi kötelezettség teljesítéséhez törölni kell;

– a személyes adatok gyűjtésére információs társadalommal összefüggő szolgáltatások kínálásával kapcsolatosan került sor.

Személyes adat törlésére vagy módosítására irányuló igény teljesítését követően a korábbi (törölt) adatok már nem állíthatók helyre.

Az adatok törlése nem kezdeményezhető, ha az adatkezelés szükséges az alábbi okok valamelyike alapján: a személyes adatok kezelését előíró, az Adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jog szerinti kötelezettség teljesítése, illetve a Adatkezelő jogi igényeinek előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve védelméhez szükséges.

6.2. Tiltakozás joga:

Az Érintett jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon személyes adatainak az Adatkezelő jogos érdekén alapuló kezelése ellen, ideértve az említett rendelkezéseken alapuló profilalkotást is. Tiltakozás esetén az Adatkezelő a személyes adatokat nem kezelheti tovább, kivéve, ha azt olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az Érintett érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak.

6.3. Tájékoztatáshoz való jog:

A Adatkezelő megfelelő intézkedéseket hoz annak érdekében, hogy az érintettek részére a személyes adatok kezelésére vonatkozó, a hatályos jogszabályokban rögzített valamennyi információt és minden egyes tájékoztatást tömör, átlátható, érthető és könnyen hozzáférhető formában, világosan és közérthetően megfogalmazva nyújtsa. A tájékozódáshoz való jog e-mail üzenetben, vagy írásban a jelen Adatkezelési Tájékoztató 3. pontjában írt elérhetőségeken keresztül gyakorolható.

6.4. Az érintett hozzáféréshez való joga:

Az Érintett jogosult arra, hogy az Adatkezelőtől visszajelzést kapjon arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha ilyen adatkezelés folyamatban van, jogosult arra, hogy a személyes adatokhoz és a következő információkhoz hozzáférést kapjon:

– az adatkezelés céljai;

– az érintett személyes adatok kategóriái;

– azon címzettek vagy címzettek kategóriái, akikkel, illetve amelyekkel a személyes adatokat közölték vagy közölni fogják, ideértve különösen a harmadik országbeli címzetteket, illetve a nemzetközi szervezeteket;

– a személyes adatok tárolásának tervezett időtartama;

– a helyesbítés, törlés vagy adatkezelés korlátozásának és a tiltakozás joga;

– a felügyeleti hatósághoz címzett panasz benyújtásának joga;

– az adatforrásokra vonatkozó információ;

– az automatizált döntéshozatal ténye, ideértve a profilalkotást is, valamint az alkalmazott logikára és arra vonatkozó érthető információk, hogy az ilyen adatkezelés milyen jelentőséggel bír, és az érintettre nézve milyen várható következményekkel jár.

A Adatkezelő az adatkezelés tárgyát képező személyes adatok másolatát az Érintett rendelkezésére bocsátja. Az Érintett által kért további másolatokért az Adatkezelő az adminisztratív költségeken alapuló, észszerű mértékű díjat számíthat fel. Az Érintett kérelmére az információkat a Adatkezelő elektronikus formában szolgáltatja. Az Adatkezelő a kérelem benyújtásától számított legfeljebb egy hónapon belül adja meg a tájékoztatást.

6.5. Helyesbítés joga:

Az Érintett kérheti az Adatkezelő által kezelt, rá vonatkozó pontatlan személyes adatok helyesbítését és a hiányos adatok kiegészítését az Adatkezelő 3. pontban rögzített e-mail címére küldött erre irányuló kérelem útján.

Ha a személyes adat a valóságnak nem felel meg, és a valóságnak megfelelő személyes adat az adatkezelő rendelkezésére áll, a személyes adatot az adatkezelő helyesbíti.

6.6. Az adatkezelés korlátozásához való jog:

Az Érintett kérésére a Adatkezelő korlátozza az adatkezelést, ha az alábbi feltételek valamelyike teljesül:

– az Érintett vitatja a személyes adatok pontosságát, ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, a személyes adatok pontosságának ellenőrzését;

– az adatkezelés jogellenes, és az Érintett ellenzi az adatok törlését, és ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását;

– az Adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de az Érintett igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez; vagy

– az Érintett tiltakozott az adatkezelés ellen; ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy az Adatkezelő jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az érintett jogos indokaival szemben.

6.7. Automatizált döntéshozatal egyedi ügyekben, beleértve a profilalkotást:

Az Érintett jogosult arra, hogy ne terjedjen ki rá az olyan, kizárólag automatizált adatkezelésen – ideértve a profilalkotást is – alapuló döntés hatálya, amely rá nézve joghatással járna vagy őt hasonlóképpen jelentős mértékben érintené. Nem alkalmazható a fenti jogosultság, ha az adatkezelés

– az Érintett és az Adatkezelő közötti szerződés megkötése vagy teljesítése érdekében szükséges;

– meghozatalát az Adatkezelőre alkalmazandó olyan uniós vagy tagállami jog teszi lehetővé, amely az Érintett jogainak és szabadságainak, valamint jogos érdekeinek védelmét szolgáló megfelelő intézkedéseket is megállapít; vagy

– az Érintett kifejezett hozzájárulásán alapul.

6.8. Adatkezelőnél történő panasztétel joga

Az Érintett a személyes adatok kezeléséhez kapcsolódó jogainak megsértése esetén az Adatkezelőnél panaszt tehet.

6.9. Bíróság előtti igényérvényesítéshez való jog:

Az Érintett a személyes adatok kezeléséhez kapcsolódó jogainak megsértése esetén az Adatkezelő ellen keresetet nyújthat be az illetékes bírósághoz.

6.10. Adatvédelmi hatósági eljárás kezdeményezése:

Az Érintett az adatkezelés jogszerűtlensége esetén panasszal élhet a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál, az alábbi elérhetőségeken:

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság

Székhely: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.

Levelezési cím: 1530 Budapest, Pf.: 5.

Telefon: 06-1-391-1400

Fax: 06-1-391-1410

E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu

Honlap: http://www.naih.hu

  1. Adatbiztonsági intézkedések

7.1. Az Adatkezelő kijelenti, hogy megfelelő biztonsági intézkedéseket tett annak érdekében, hogy az Érintettek személyes adatait védje a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés és sérülés, továbbá az alkalmazott technika megváltozásából fakadó hozzáférhetetlenné válás ellen.

7.2. A személyes adatok biztonságát az Adatkezelőnél szerverszintű védelmi megoldás garantálja. Az Adatkezelő honlapjának motorja két faktoros azonosítással és BCrypt titkosítással védi a személye adatokat, a beérkező email üzenetek az automatikus adatfeldolgozás során HTTPS titkosítású levelező szerveren kerülnek továbbításra.